Điểm học kỳ III năm học 2014 - 2015

Đề nghị:

- Sinh viên kiểm tra lại thông tin mã số sinh viên, điểm của mình (Ngày sinh có thể có hoặc không).

 - Những sinh viên học cải thiện, học chuyển đổi cần phải gửi đơn xin quy đổi điểm về văn phòng Trung tâm Thực nghiệm.

- Mọi thắc mắc về điểm gửi đơn về văn phòng Trung tâm Thực nghiệm trước ngày 04/09/2015. 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn