Dương Mạnh Linh

Bộ môn: Xưởng điện

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/duongmanhlinh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc học

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Đại học

Điện khí hóa XN

Trường Đại học KT Công nghiệp

2008

Cao học

Tự động hóa

Trường Đại học KT Công nghiệp

2011

QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung bồi dưỡng

Nơi bồi dưỡng

Thời gian (tháng, năm)

Văn bằng chứng chỉ

Chứng chỉ lập trình PLC

Trường Đại học KT Công nghiệp

12/2007

Chứng chỉ

Phương pháp giảng dạy mới

Trường ĐHKT Công nghiệp

10/2009

Chứng chỉ

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Đại học sư phạm

08/2009

Chứng chỉ

Chứng chỉ Tiếng anh B1 khung tham chiếu Châu Âu

Đại học Thái Nguyên

02/2012

Chứng chỉ

Chứng chỉ tin học IC3


04/2014

Chứng chỉ

Chứng chỉ Toefl 453


10/2014

Chứng chỉ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nội  dung đề tài

Cấp

Năm thực hiện

Năm nghiệm thu

Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ 1 chiều ứng dụng bộ điều khiển SIMOREG

Đề tài cấp trường

2009

2009

Thiết kế, xây dựng mô hình Thí nghiệm Vi điều khiển 89C51 & 89C2051

Đề tài cấp trường

2011

2011

cứu nâng cao chất lượng hệ thống cân băng định lượng cho nhà máy xi măng La Hiên

Đề tài cấp trường

2012

2012

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC