Vũ Thị Kim Hạnh

Bộ môn: Xưởng điện

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/kimhanh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Học Đại học từ 2003 - 2008 Tại Trường Đại học KTCN.

- Học cao học từ 2012 - 2014 Tại Trường Đại học KTCN

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC