Nguyễn Duy Trường

Bộ môn: Xưởng Cơ

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/duytruong

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc học

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Đại học

Cơ khí CTM

Trường Đại học KT Công nghiệp

2007

Cao học

Công nghệ CTM

Trường Đại học KT Công nghiệp

2013

 

QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung bồi dưỡng

Nơi bồi dưỡng

Thời gian (tháng, năm)

Văn bằng chứng chỉ

Nghiệp vụ sư phạm

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

2008

Chứng chỉ

Bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho đảng viên mới

Đảng bộ ĐH Thái Nguyên

2011

Chứng chỉ

Chứng chỉ tiếng Anh tương đương B1

Đại học Thái Nguyên

2012

Chứng chỉ

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng dậy Đại Học

Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

2013

Chứng chỉ

Tin học IC3

IIG

2014

Chứng chỉ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC