Trần Thanh Hoàng

Bộ môn: Xưởng Cơ khí

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/tranthanhhoang

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc học

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Cao Đẳng

Cơ khí CTM

CĐ Sư phạm kỹ thuật I Hưng Yên

1996

Đại học

Công nghệ CTM

Trường Đại học KT Công nghiệp

1998

 

QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung bồi dưỡng

Nơi bồi dưỡng

Thời gian (tháng, năm)

Văn bằng chứng chỉ

Giáo dục học

Cán bộ QLGD

2001

Chứng chỉ

Đổi mới phương pháp giảng dạy

Đại học KTCN

2010

Chứng chỉ

Tin học IC3

IIG

2014

Chứng chỉ

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC