Phạm Đức Hiền

Bộ môn: Xưởng cơ

Trang cá nhân: http://workshops.tnut.edu.vn/duchien

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc học

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Trung cấp

Cơ khí sửa chữa

Trường Đại học KT Công nghiệp

1983-1986

Đại học

Công nghệ CTM

Trường Đại học KT Công nghiệp

1994-1999

QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung bồi dưỡng

Nơi bồi dưỡng

Thời gian (tháng, năm)

Văn bằng chứng chỉ

Bồi dưỡng SP

Đại học SPTN

1996

Chứng chỉ

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC