Đăng ký bổ sung Thực tập lần 1 học kỳ I năm học 2016 -2017

Đăng ký bổ sung Thực tập lần 1 học kỳ I năm học 2016 -2017

2, Tháng 10, 2016

Điểm học kỳ III năm học 2015 - 2016

12, Tháng 9, 2016

Điểm tổng kết học kỳ II năm 2015 - 2016.

1, Tháng 6, 2016

Lịch học các nhóm bổ sung kỳ II năm học 2015 - 2016 (Xưởng Cơ khí)

15, Tháng 4, 2016
Đăng ký bổ sung thực tập học kỳ II năm học 2015 - 2016

Đăng ký bổ sung thực tập học kỳ II năm học 2015 - 2016

8, Tháng 3, 2016

Điểm thực tập học kỳ I năm học 2015 - 2016

30, Tháng 12, 2015

Kế hoạch học của các nhóm bổ xung thực tập WSH301 kỳ I năm học 2015-2016

5, Tháng 11, 2015

Thông báo đăng ký bổ sung học phần WSH 301 của Xưởng Cơ Khí

21, Tháng 10, 2015

Lịch và danh sách bổ sung HKI năm học 2015 - 2016 (XƯỞNG ĐIỆN) - sửa chữa lần cuối.

29, Tháng 9, 2015

Kế hoạch các nhóm sẽ thực hiện sau khi hết hạn đăng ký bổ sung (XƯỞNG CƠ KHÍ)

24, Tháng 9, 2015

Kết quả đăng ký bổ sung Xưởng điện sau khi sửa chữa

21, Tháng 9, 2015

Thông báo Kế hoạch những nhóm đăng ký bổ sung có thể thực hiện được của Xưởng Cơ khí

18, Tháng 9, 2015

Thông báo kết quả đăng ký thực tập bổ sung (XƯỞNG ĐIỆN)

18, Tháng 9, 2015

Kế hoạch bổ xung học kỳ I năm học 2015 - 2016 (Xưởng điện)

5, Tháng 9, 2015

Kế hoạch đăng ký bổ xung thực tập Xưởng cơ khí học kỳ I năm học 2015 - 2016

5, Tháng 9, 2015
Page 2/3 <123>